Menu

Gehoor, taal & spraak

Adelante Audiologie & Communicatie helpt bij problemen met gehoor, taal en spraak. We bieden onderzoek, advies en behandeling aan kinderen die problemen ondervinden met hun gehoor-, taal- of spraakontwikkeling én aan volwassenen met gehoorproblemen of volwassenen met dyslexie.

Inhoud van deze pagina

Focus op dagelijks leven

De medewerkers van Adelante focussen op mogelijkheden en kansen bij gehoor-, taal- en spraakproblemen. Op die manier helpen we cliënten zo goed mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Samen met hen bekijken we welke behandelingen en hulpmiddelen we kunnen inzetten om het meest haalbare en gewenste resultaat te bereiken. Daarbij richten wij ons op een zo actief en zelfstandig mogelijk leven. Voor volwassenen zowel thuis als op het werk. En voor kinderen zowel op school als bij voor- en buitenschoolse voorzieningen. Alle facetten van het dagelijks leven komen in onze zorg aan bod.

Gehoorproblemen

Wanneer er sprake is van gehoorproblemen bij kinderen of volwassenen, zoals slechthorendheid, zet Adelante Audiologie & Communicatie het hele traject in gang – van intake tot behandeling. Ook klachten zoals oorsuizen (tinnitus) en specifieke problemen, bijvoorbeeld anderen lastig verstaan in een rumoerige omgeving, kan het audiologisch centrum van Adelante onder de loep nemen. We stemmen de hoortests af op de leeftijd van de cliënt en houden rekening met eventuele beperkte mobiliteit. In vrijwel alle behandelingen van gehoorproblemen komen diverse disciplines samen, zoals audiologie, logopedie en maatschappelijk werk. Dit zorgt voor een complete blik op gehoorproblemen.

Het is belangrijk dat slechthorendheid zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Dove kinderen kunnen al voor hun 12e levensmaand een implantaat krijgen, waardoor hun hoorontwikkeling en communicatieve ontwikkeling sneller op gang komt. Het Gehoor Informatie Centrum (GIC) binnen Adelante verstrekt extra informatie over de verschillende hulpmiddelen voor doven en slechthorenden. Soms is naast een hoortoestel of implantaat ook extra ondersteuning nodig bij gehoorproblemen. Het audiologisch centrum van Adelante organiseert cursussen en bijeenkomsten voor omgaan met doofheid, oorsuizen en slechthorendheid, ontwikkeld voor cliënten en direct betrokkenen.

Taal, spraak en communicatie

Bij sommige kinderen verloopt de communicatie niet zoals bij de meeste leeftijdsgenootjes: de spraak- en taalontwikkeling komt moeizaam of zelfs helemaal niet op gang. Adelante Audiologie & Communicatie helpt kinderen met spraak- en taalproblemen vanaf 18 maanden tot ongeveer 16 jaar. We kijken vanuit verschillende disciplines naar de taal- en spraakontwikkeling, om mogelijke communicatieve stoornissen op te sporen. Dankzij deze interdisciplinaire aanpak is een snelle diagnose mogelijk. Ook tijdens de vervolgstappen wordt uw kind geholpen door verschillende disciplines die nauw samenwerken.

Adelante taalteam
Het taalteam van Adelante bestaat uit een klinisch fysicus-audioloog, logopedist, (GZ-)psycholoog, orthopedagoog, spraak-taal-patholoog en een audiologie-assistent. Daarnaast werken wij nauw samen met onder andere medisch specialisten uit de regio. Met onze behandeling willen we de communicatieve vaardigheden van het kind verbeteren en de interactie met de omgeving stimuleren. Daarnaast willen we bereiken dat het kind kan doorstromen naar een passende onderwijsvorm.

Taal-, lees- en spellingproblemen
Ook kinderen met auditieve verwerkingsproblemen kunnen door Adelante geholpen worden. We hebben de diagnostiek in huis om de ernst en de aard van het taal-, lees- en/of spellingprobleem in kaart te brengen. Hierbij kijken we ook in welke mate er sprake is van een auditief verwerkingsprobleem en/of dyslexie. Wanneer uw kind ernstige enkelvoudige dyslexie blijkt te hebben, kunnen we de behandeling hiervan inzetten. Ons interdisciplinaire dyslexieteam bestaat onder meer uit GZ-psychologen, logopedisten en spraak-taal-pathologen.