Menu

Speciaal onderwijs

Voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen

Kinderen met een ernstig gehoorprobleem of (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis hebben vaak  speciaal onderwijs nodig. Het onderwijs wordt geboden door instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Nederland telt vier instellingen. In de regio Zuid vormen Mgr. Hanssen en De Taalbrug één instelling, namelijk Vitus Zuid. Zij bieden zowel onderwijs- als ondersteuningsarrangementen in de vorm van ambulante begeleiding.

Inhoud van deze pagina

Onderzoek

We onderzoeken of een kind in aanmerking komt voor ZG zorg (Zintuiglijk Gehandicaptenzorg) of voor hulp van een onderwijsstelling voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen.

Voor het indienen van een aanvraag is het samenstellen van een dossier noodzakelijk. Ook moeten onderzoekgegevens verstrekt worden. Om te beoordelen of de problematiek van het kind ernstig genoeg is, gelden vervolgens landelijke toelatingsnormen. Ook is het van belang dat de onderzoeken volgens een bepaald protocol en met kwaliteit worden uitgevoerd. Adelante Audiologie & Communicatie verricht deze onderzoeken om te bepalen of het kind in aanmerking zou kunnen komen voor dit type speciaal onderwijs. Samen met u, de behandelend logopedist en peuteropvang/school wordt de eventuele aanmelding besproken.

Voor het onderzoek van het spraak- en taalfunctioneren heeft Adelante Audiologie & Communicatie een overzicht met taaltest kwalificaties (TTQ) samengesteld. Hierin staat beschreven welke tests welke aspecten onderzoeken en wat de kwaliteiten zijn op de verschillende leeftijden. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.