Menu

Speciale zorg of onderwijs

Instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen

Kinderen met een ernstig gehoorprobleem of (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis hebben vaak speciale zorg of speciaal onderwijs nodig. Deze zorg wordt geboden door instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Nederland telt vier instellingen. In de regio Zuid vormen Mgr. Hanssen en De Taalbrug één instelling, namelijk Vitus Zuid.

Inhoud van deze pagina

We bieden diagnostiek en onderzoeken of een kind in aanmerking komt voor speciale zorg of onderwijs.

Voor het indienen van een aanvraag is het samenstellen van een dossier noodzakelijk. Ook moeten onderzoekgegevens verstrekt worden. Om te beoordelen of de problematiek van het kind ernstig genoeg is, gelden vervolgens landelijke toelatingsnormen. Ook is het van belang dat de onderzoeken volgens een bepaald protocol en met kwaliteit worden uitgevoerd.

Adelante Audiologie & Communicatie verricht deze onderzoeken en overlegt samen met u een eventuele aanmelding.

Voor het onderzoek van het spraak- en taalfunctioneren heeft Adelante Audiologie & Communicatie een overzicht met taaltest kwalificaties (ttq) samengesteld. Hierin staat beschreven welke tests welke aspecten onderzoeken en wat de kwaliteiten zijn op de verschillende leeftijden. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.