Menu

Onderzoek, innovatie & onderwijs

Cliënten die bij Adelante komen mogen erop rekenen dat we ze behandelen volgens de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk. Om onze kwaliteit op hoog niveau te houden innoveren we en verbinden we wetenschappelijk onderzoek stevig met de dagelijkse praktijk.

Inhoud van deze pagina


Brug tussen wetenschap en praktijk

We investeren in onderzoek en innovatie en passen de resultaten daarvan toe. We zijn actief betrokken bij het opleiden van professionals en het verspreiden van kennis binnen Universiteiten en Hogescholen door het geven van onderwijs in onderwijsinstituten.

Een stevige brug tussen zorg, innovatie en onderzoek is essentieel, echter ontstaat niet vanzelf: daarvoor verschillen de werelden van zorg en wetenschap te zeer in dynamiek, tijdshorizon en cultuur. Op de plekken waar het in de afgelopen jaren wel is gelukt de fundamenten voor een brug te slaan, hebben we geleerd dat een intensief contact tussen onderzoekers, zorgprofessionals en professionals die met innovatie bezig zijn, essentieel is. Zij beïnvloeden elkaar, ontdekken samen hiaten in het zorgaanbod, helpen bij het formuleren van onderzoeksvragen en bij het vertalen van onderzoeksresultaten naar toepassingen in de praktijk.

Wij beloven het beste uit onszelf en onze cliënten te halen om de grenzen van het haalbare zo ver mogelijk op te rekken. Om die belofte waar te kunnen maken, nu en in de toekomst, werkt Adelante, samen met zorg- en onderwijspartners, aan constante verbetering en vernieuwing van het diensten- en zorgpakket.

Het euregionale project i2-CoRT is een broedplaats voor innovatie en onderzoek met het oog op implementatie in de praktijk.

Samenwerking met MUMC+

Sinds 2009 werken Adelante en MUMC+ samen in het Adelante Kenniscentrum. Samen investeren in een intensieve verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en zorg is daarbij de gezamenlijk geformuleerde ambitie. Kennisontwikkeling is hét instrument bij uitstek om onze expertise evidence based door te ontwikkelen: we kunnen beter uitleggen wat wij doen, wat onze zorg oplevert en wat wij kunnen verbeteren.

De samenwerking met het MUMC+ hebben we, met het oog op de verdere ontwikkeling van de academisering van de revalidatiegeneeskunde en de inbedding in het primaire proces van Adelante, vernieuwd en omgevormd tot de eerste uitwerking van de Academische Werkplaats Revalidatiegeneeskunde. Tussen MUMC+ en Adelante bestaat ook een samenwerking op het gebied van audiologische zorg.

Het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie (met daarin als onderdelen het pijnnetwerk inclusief anderhalvelijns zorg en meerdere wetenschappelijke onderzoeken) is een voorbeeld hoe we ons als expert samen met MUMC+ kunnen ontwikkelen met een landelijke uitstraling. 

Opleiding en onderwijs

Naast de noodzakelijke ontwikkeling op het gebied van kennisdisseminatie, hebben we ook aandacht voor de opleidingen en onderwijs. Adelante participeert actief in de opleiding voor artsen, psychologen en paramedici. We willen graag dat de toekomstige generaties professionals een goed beeld hebben van de vakgebieden waarop we actief zijn. We willen daarom ten eerste talentvolle studenten met interesse voor revalidatiegeneeskunde, revalidatiepsychologie en audiologie & communicatie in een vroege fase stimuleren om deze richting uit te gaan. Dat geldt ook voor onze andere disciplines. Maar daarnaast willen we ook studenten die uiteindelijk mogelijk een aanpalend specialisme gaan kiezen, goed de essentie van ons vak tonen: zij zijn onze toekomstige verwijzers en samenwerkingspartners.

Innovatie

De zorg is continu in verandering. Ook bij Adelante. De standaard van gisteren kan morgen zijn vervangen door een beter/doelmatiger alternatief. Op alle mogelijke fronten en in alle onderdelen van onze organisatie werken wij aan verbetering en vernieuwing van behandelingen, het instrumentarium en de technologische ondersteuning. Wetenschappelijk onderzoek biedt ons bij uitstek de gelegenheid onze grenzen te verleggen en daadwerkelijk te innoveren. Door onze zorg te definiëren op basis van wetenschappelijke kennis of aan de hand van ‘best practices’ worden mogelijke hiaten zichtbaar, die vervolgens opgevuld kunnen worden met nieuwe, passende zorg.

Doel

Het doel van het Kenniscentrum is het verbinden van wetenschap en praktijk. Dat kan centraal zijn via het Kenniscentrum, maar ook decentrale initiatieven en onderzoeken zijn een belangrijke meerwaarde. Hoe doen we dat? Door kennisontwikkeling, kennisdelen, en kennisoverdracht.