Menu

Oudere projecten

Hieronder een korte beschrijving van de afgeronde onderzoeken.

Inhoud van deze pagina

Tot 2015

Naam project: AMUSE: Activity Monitoring of Upper extremity use in Stroke patients during and after rEhabilitation
Vraagstelling:

 1. To what extent do arm hand function (AHF) and arm-hand skill performance (AHSP) in stroke patients change during and after their clinical rehabilitation?
 2. To what extent does the rate of improvement or deterioration of arm-hand function (AHF) and arm hand skill performance differ between 3 subgroups of stroke patients, i.e. the low, intermediate and high functional AHF group?
 3. Which patient characteristics are associated with either improvement or decline in actual arm-hand use during and after rehabilitation training?
 4. How does actual arm-hand use correlate to measures of AHF, AHSP, perceived functional health status, and perceived quality of life?
 5. To what extent does improvement in AHF and AHSP during clinical rehabilitation predict functional outcome at 12 months post-clinic?

Lees meer

 

Naam project: Effectiveness and cost-effectiveness of Motivational interviewing in the outpatient rehabilitation setting in non-specific chronic pain syndrome
Vraagstelling: Het primaire doel van dit project is het verbeteren van het functioneren, de kwaliteit van leven van de patiënten, de tevredenheid met de behandeling en de uitval van patiënten met non-specifiek chronisch pijn syndroom die voor revalidatiebehandeling in aanmerking komen. Door de interventie zullen, op basis van motivational interviewing, optimale verwachtingen t.o.v. de pijnrevalidatie worden gecreëerd. Ook de kosteneffectiviteit zal worden getoetst.

Lees meer

Naam project: Mini-BIMT

Vraagstelling: Doel van het huidige programma is het opzetten van een behandelprotocol voor kinderen met een spastische unilaterale handfunctiestoornis in de leeftijd van 6 maanden tot 4 jaar om de inzet van de aangedane hand samen met de ouders in de thuissituatie te bevorderen en zodoende een betere ontwikkeling van de arm hand vaardigheden te bewerkstelligen.

Lees meer

Name of project: Plasticity, motor learning and functional recovery induced by task-oriented training of the upper extremity in tetraplegia: a pilot study
Description: The aims of the present study is:

 1. to investigate which basic neural mechanisms of motor learning, targeting plasticity in terms of changes in cortical activity and targeting motor control in terms of kinematics, underlie functional recovery of arm hand skilled performance during client-centered task-oriented training of the upper limb in patients with a cervical spinal cord injury, and
 2. to investigate the contribution of ‘practice variability’ in contrast to ‘constant practice’ on arm-hand skilled performance, motor control and neural changes

Lees meer

Naam project: ‘Supported Fast Track Trauma Revalidatie Service’ op weg naar implementatie.
Beschrijving: Het doel van het project is het ontwikkelen van hulpmiddelen voor de revalidatieteams zowel in het ziekenhuis als in het revalidatiecentrum die betrokken zijn bij de revalidatie van trauma patiënten. Met deze hulpmiddelen zijn bovengenoemde partijen in staat de implementatie van de ‘SupportedFast Track Trauma Revalidatie Service’ zonder al te veel moeite te verwezenlijken.

Lees meer


Naam project: Therapeutisch speelgoed
Vraagstelling: Ontwikkeling van speelgoed voor kinderen met een beperking in de armen dat op basis van therapeutische begeleiding ingezet kan worden thuis en in het centrum om specifieke vaardigheden te trainen op precisie, snelheid en kracht.

Lees meer

 

Naam project: Unravelling the deconditioning paradigm
Vraagstelling:
Hebben patiënten met chronisch lage rugpijn een lagere aerobe capaciteit dan gematchte controles.

Lees meer

 

Naam project: Wat werkt voor wie en hoeveel in de pijnrevalidatie?
Vraagstelling: Dit project heeft als beoogd effect om de inrichting van behandelprogramma inzichtelijker en uniformer en efficiënter te maken. Dit wordt gerealiseerd door op de eerste plaats de behandelinhoud eenduidig te beschrijven om vervolgens inzicht te krijgen in a) de grootte van effecten in relatie tot specifieke behandelonderdelen en b) inzicht krijgen in een dosis-respons relatie.

Lees meer

 

Tot 2014

Naam project: Beweeggedrag bij patiënten met chronische lage rugklachten
Beschrijving: In welke mate hangen de distributie/variatie van actieve vs passieve houdingen, de distributie/variatie van activiteiten en de duur dat iemand actief is gedurende de dag samen met de mate waarin een patiënt persisterend en vermijdend gedrag als stijl van beweeggedrag hanteert.

Lees meer

 

Naam project: Beweeginterventie Chronische pijn
Vraagstelling:

 1. de KNGF-standaard Beweeginterventie chronische pijn ontwikkelen en op een dusdanige wijze vorm geven dat de aan fysiotherapeuten beschikbaar gestelde informatie gebaseerd is op de “latest available evidence”
 2. de KNGF-standaard Beweeginterventie chronische pijn  dusdanig te formuleren en multidisciplinair aan te vullen dat deze naadloos aansluit/ in te passen is in de multidisciplinaire richtlijn chronische pijn.

Lees meer

 

Naam project: Development of an instrument to objectively quantify the quality of (impaired) arm-hand skilled performance in patients with central nervous system deficits (DOQUS)
Beschrijving: An accurate estimation or prediction of skilled arm-hand function outcome as early as possible during the rehabilitation phase is important for both the patient and the rehabilitation team. At the moment, reliable and valid tests to objectively quantify the quality of arm and hand skill performance (i.e. at activity level) are still lacking. This project is focussing on the development of a new actual performance measure. Aims of this project are:

 • To develop an instrument that may objectively quantify the quality of arm and hand skill performance (AHSP), based on technology (activity monitoring)
 • To develop standardised test conditions that accurately reflect daily activities involving upper extremity skills (activity test site);
 • To assess the psychometric properties of the instrument developed and to clinically test the instrument in the rehabilitation of the aforementioned groups of patients;
 • To evaluate the feasibility of monitoring the quality of upper extremity skilled performance in the home environment of patients.

Lees meer

 

Naam project: Evaluatie van een dynamische handorthese Saeboflex bij mensen met een cervicale dwarslaesie
Vraagstelling:

 1. Is het haalbaar om arm/ handfunctie training te geven bij mensen met een cervicale dwarslaesie met behulp van een dynamische handorthese, genaamd Saeboflex?
 2.  Wat is de orde van grootte van mogelijke korte termijn effecten op gebied van arm/ handfunctie en arm- handvaardigheid door training met de Saeboflex bij mensen met een C-SCI en hoe ontwikkelt zich dat gedurende de interventie?
 3. Wat is de bruikbaarheid van de Saeboflex voor het trainen op gebied van arm/ - handfunctie bij mensen met een cervicale dwarslaesie?
 4. Wat zijn vooraf de verwachtingen en hoe is de motivatie van de deelnemers bij aanvang van de training?
 5. Hoe ontwikkelt zich de mate van tevredenheid en van uitvoering van de door de deelnemers gekozen activiteiten op gebied van arm/ handvaardigheid?

Lees meer

 

Naam project: FatiGo: Is a multidisciplinary rehabilitation treatment more effective than monodisciplinary cognitive behavioural therapy for patients with chronic fatigue syndrome?
Vraagstelling: De hoofdvraagstelling is: Welke behandeling (cognitieve gedragstherapie of multidisciplinaire revalidatiebehandeling) is het meest effectief (verandering in ervaren  vermoeidheid en kwaliteit van leven) en meest kosteneffectief voor patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Lees meer 

 

Naam project: Individualised Technology and Robot-Assisted Virtual Learning Environment (I-TRAVLE) 
Vraagstelling: In welke mate (orde grootte) leidt een intensief 6 weken durend trainingsregime, ondersteund door een gepersonaliseerd en zelfregulerend trainingssysteem, gebaseerd op robotica, sensortechnologie en virtuele trainingscontexten (I-Travle), tot verbetering van arm-handfunctie en arm-handvaardigheid bij mensen met lage of matige proximale schouder- en armspierkracht ten gevolge van MS of een CVA?

Lees meer

 

Naam project: Level of daily functioning and participation after hand injury and its determinants
Vraagstelling:
The main research questions are:

 1. To what extent are both arm-hand skill performance and participation limited in patients with a traumatic hand injury six months after conventional hand rehabilitation treatment for the injury has finished, relative to matched non-injured controls?
 2. A. Which prognostic factors are associated with (limitations in) both arm-hand skill performance and participation in patients with a traumatic hand injury six months after conventional hand rehabilitation treatment for the injury has finished?
  B. Which patients with a traumatic hand injury lag behind expected outcome levels, despite having received conventional hand rehabilitation treatment and can be called poor-performers?
 3. Does a more functional therapy regime also addressing factors related to poor performers, adjunct to conventional hand rehabilitation treatment further improve both arm-hand skill performance and participation in poor-performers

Lees meer


Naam project: Participatie van jongeren met chronische pijn en vermoeidheid
Vraagstelling: Wat zijn voorspellende factoren voor jongeren met chronische pijn en/of vermoeidheid voor een positief behandelresultaat en op de lange termijn? Wat zijn gebruikte meetinstrumenten voor schoolparticipatie en op welke manier kan het begrip schoolparticipatie (internationaal) gedefinieerd worden?

Lees meer

 

Naam project: REMOVE
Vraagstelling: Welke behandeling werkt beter in het verminderen van beperkingen bij patiënten met CRPS-I en aan pijn gerelateerde vrees: graded exposure in vivo of gestandaardiseerde fysiotherapie?

Lees meer

 

Naam project: See moving, makes you move; development of graded exposure group
Vraagstelling: Vanuit het idee dat angst een cruciale rol kan spelen bij de instandhouding van een chronisch pijnsyndroom wordt graduele exposure in vivo toegepast bij patiënten met pijngerelateerde vrees. Graduele exposure in vivo betekent dat de patiënt geleidelijk weer blootgesteld wordt aan de gevreesde bewegingen.

Lees meer

 

Naam project: Zijn het activiteitenniveau en belangrijke levensdoelen van adolescenten met chronische pijn verschillend van die van gezonde adolescenten
Beschrijving: Dit project is begonnen als een AIOS-studieonderwerp. Echter na afsluiting van de opleiding van N. Stommen heeft het project een vervolg gekregen in het schrijven van twee artikelen voor een internationaal tijdschrift.

Lees meer

Tot 2013

Naam project: Assessment van jongeren met chronische pijn
Vraagstelling:

 1. To what extent do arm hand function (AHF) and arm-hand skill performance (AHSP) in stroke patients change during and after their clinical rehabilitation?
 2. To what extent does the rate of improvement or deterioration of arm-hand function (AHF) and arm hand skill performance differ between 3 subgroups of stroke patients, i.e. the low, intermediate and high functional AHF group?
 3. Which patient characteristics are associated with either improvement or decline in actual arm-hand use during and after rehabilitation training?
 4. How does actual arm-hand use correlate to measures of AHF, AHSP, perceived functional health status, and perceived quality of life?
 5. To what extent does improvement in AHF and AHSP during clinical rehabilitation predict functional outcome at 12 months post-clinic?

Lees meer


Naam project:
The BoBiVa (BotulinetoxineBimanueleVaardigheden) study
Vraagstelling: What is the effect of BoNT-A injections, an intensive physical and occupational therapy program aimed at improving arm function and skills, or a combination of both, on arm function, bimanual skills and use of the affected arm, in children with unilateral Cerebral Palsy, relative to the course in such children who receive usual care?

Lees meerNaam project:
ERIC; Vroege Revalidatie in trauma ketenzorg 
Beschrijving: Kosten-efficiëntie in kaart brengen van inschakelen van

 1. Revalidatiearts op de Intensive Care bij de behandeling van multi-traumapatiënten,  waardoor eerdere toegang tot intensieve revalidatie en kortere totale behandelduur 
 2. Multidisciplinaire revalidatieteam op de Intensive Care

Lees meer


Naam project: Kracht van de bovenste extremiteit bij kinderen en jongeren met en zonder een unilaterale Cerebrale Parese
Vraagstelling: Wat is de reproduceerbaarheid van de isometrische spierkrachtmetingen gemeten met van de HHD/E-link/functionele spierkracht testen bij kinderen met en zonder CP in de leeftijd van 7-18 jaar? Wat zijn de normaalwaarden van de isometrische spierkracht gemeten met de HHD/E-link /functionele spierkrachttesten bij “normaal ontwikkelende” kinderen in de leeftijd van 7-18 jaar?

Lees meer


Naam project: MAESTRO: Effecten van een op maat gesneden multidisciplinair zorgprogramma voor ouderen met een CVA na afronding van revalidatie binnen het verpleeghuis
Vraagstelling: Het primaire doel van dit project is het verbeteren van het  functioneren, de zelfredzaamheid, sociale participatie en kwaliteit van leven van CVA-patiënten die na revalidatie in een verpleeghuis naar de thuissituatie worden ontslagen.

Lees meer


Naam project: Overbelastingsklachten bij mensen met een korte arm (aangeboren of door amputatie) in Nederland
Vraagstelling: Wat is de incidentie van overbelastingsklachten bij mensen met een korte arm (aangeboren of door amputatie)?

Lees meer


Naam project: Physical activity and Life goals in adolescents with chronic musculoskeletal pain syndromes
Vraagstelling: Zijn het activiteitenniveau en belangrijke levensdoelen van Adolescenten met chronische pijn verschillend van die van gezonde Adolescenten?

Lees meerNaam project: PROMETHEUS: PROtocol for paraMEdical THerapy and Evaluation of fractUreS
Vraagstelling: Wat is de haalbaarheid van de implementatie van het PROMETHEUS protocol in de complexe fractuur zorgketen?

Lees meer


Naam project: RAAK
Vraagstelling: Algemeen: het verhelderen van de hulpvraag met behulp van individugerichte meetinstrumenten in de eerstelijnsgezondheidszorg Wat is er in de literatuur bekend over de kenmerken en hanteerbaarheid van de diagnoseonafhankelijke individugerichte meetinstrumenten COPM, PSK/PSFS en GAS? Op welke wijze kan het gebruik van afnameprotocollen en scoringsmethoden bij individugerichte meetinstrumenten vormgegeven worden, zodat ze aangepast kunnen worden aan de specifieke situatie van de cliënt? En hoe kan dit het beste geïmplementeerd worden? Wat is het effect van het gebruik van de individugerichte meetinstrumenten op de wijze waarop de hulpvraag verhelderd en gescoord wordt volgens cliënten en paramedici in de eerste lijn?

Lees meer

 

Naam project: T.O.P. Tips voor omgaan met pijn. Oudermodule.
Doelstelling: Ontwikkelen van een ouderprogramma voor jongeren met chronische pijn die een revalidatieprogramma volgen.

Lees meer

Tot 2012

Een overzicht van de projecten tot 2012