debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Kwaliteit & veiligheid

De thema’s kwaliteit en veiligheid staan hoog op de agenda bij Adelante. Als cliënt moet u kunnen rekenen op goede zorg, in een veilige omgeving waarin u zich gekend en welkom voelt. Omdat wij dit belangrijk vinden, blijven wij onze kwaliteit en veiligheid van behandeling en zorg voortdurend toetsen en meten.

 

Uitgangspunt hierbij is een continue verbetering van zorg, onder het motto “Wie goed wil zijn, moet beter worden”.

Inhoud van deze pagina

Aansluiten bij vragen en wensen

Wij zorgen ervoor dat de dienstverlening van Adelante aansluit bij uw vragen en wensen. Dat spreken we met u af in een behandelplan. Vragen en opmerkingen over zaken die wij kunnen verbeteren, willen wij graag van u horen.

Ook bewaken wij of voldaan wordt aan eisen die vanuit de zorgverzekeraars, wet- en regelgeving en branchevereniging gesteld worden. Zo ontvangt u niet alleen kwalitatief goede zorg en behandeling, maar ontvangt u ook de zorg en behandeling waar u recht op heeft.

Kwaliteitscertificaten

Certificering ISO9001

Dit blijkt onder andere uit de diverse kwaliteitscertificaten die aan Adelante zijn toegekend. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant altijd centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Adelante volwassenenrevalidatie en Adelante kinderrevalidatie,
speciaal onderwijs & wonen zijn elk in het bezit van het
branchespecifieke HKZ certificaat. Certificering HKZ

Adelante audiologie & communicatie en de ondersteunende diensten, waaronder het facilitair bedrijf en de stafdiensten, hebben een ISO 9001 certificaat.  

Vanaf 1 juni 2016 is Adelante een PSO-gecertificeerde organisatie. Het keurmerk Prestatieladder Socialer
Ondernemen (PSO) maakt 
zichtbaar dat Adelante PSO_BM_trede _Aniet
alleen in haar werk mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze
eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Vanaf 1 mei 2016 is Adelante audiologie & communicatie opgenomen in het keurmerkregister van FENAC. Met het
FENAC-keurmerk laten wij zien dat we voldoen
aan de voor audiologie specifieke normen.
FENAC Kwaliteitskeurmerk (1)

Wet op Kwaliteit van Zorginstellingen en Wet BIG

De Wet op Kwaliteit van Zorginstellingen verplicht zorginstellingen tot het bieden van verantwoorde zorg. Onder andere door het inzetten van deskundig en vakbekwaam personeel. De Wet BIG bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening en beschermt zorgvragers tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Alleen bevoegde en bekwame zorgverleners zijn in het BIG-register opgenomen. Adelante heeft de BIG-registratie van alle binnen de organisatie werkzame zorgverleners gecontroleerd.BIG Register

U kunt de zorgverlener die u behandelt, opzoeken in het
BIG-register

Meer weten over het doel en de inhoud van de wet BIG? Bezoek dan  de website van het BIG-register en bekijk de veelgestelde vragen.

Cliëntervaringen

Binnen Adelante is veel aandacht voor de ervaringen van onze cliënten en bezoekers. Deze ervaringen zijn immers de spiegel van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg en behandeling. Daar waar de cliënt ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij wat wij daaraan kunnen doen. Adelante is ook verplicht deel te nemen aan metingen van cliëntervaringen. De branche en het zorgkantoor toetsen of dit gebeurt conform de afspraken.

Lees alle actuele informatie over cliëntervaringen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 1 juli 2013 is een wet, die toeziet op een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, in werking getreden. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaars die beroepshalve te maken hebben met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn verplicht om over een meldcode te beschikken en het gebruik ervan te bevorderen. Adelante heeft een meldcode die is afgeleid van het door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verstrekte ‘Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Meer informatie: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport