Menu

Medezeggenschap

Cliënten van Adelante kunnen meepraten of meedenken over diverse onderwerpen. We willen onze cliënten zoveel mogelijk betrekken bij de organisatie. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren en kunnen zij meer regie over onze werkwijze krijgen. Dit kan als individu, maar ook als lid van een medezeggenschapsorgaan. Iedere cliënt kan bovendien een beroep doen op zijn recht op informatie en privacy. Bij ontevredenheid over de gang van zaken rond verleende diensten of voorzieningen kan de cliënt eventuele klachten kenbaar maken.

Inhoud van deze pagina

Bij de ontwikkeling en inrichting van de zorg gaan wij uit van de behoeften en mogelijkheden van onze cliënt. We zoeken zorgvuldig naar een antwoord op de vraag, passend binnen de mogelijkheden van Adelante. In dit kader hechten we veel waarde aan de inbreng van onze cliënten. Deze inbreng is georganiseerd in vier actieve medezeggenschapsorganen:

Cliëntenraad

Adelante vindt medezeggenschap van cliënten belangrijk omdat het bijdraagt aan goede zorgverlening. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De raad overlegt met de raad van bestuur over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Voorbeelden van zaken waarover de raad adviesrecht heeft zijn: verbouwing, kwaliteit en privacy.

De cliëntenraad bestaat uit zeven tot negen leden die (ex-)cliënt zijn of familielid van een cliënt zijn. De leden zijn allen direct betrokken bij de verschillende organisatieonderdelen van Adelante.

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad? Neem dan contact op met ambtelijk secretaris de heer J. Wismans. Hij is bereikbaar via clientenraad@adelante-zorggroep.nl of via telefoonnummer 045-528 22 08 op maandag, dinsdag, woensdag van 8.30 - 17.00 uur en donderdagochtend en vrijdagochtend van 8.30 - 12.00 uur.

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

Dhr. drs. M. van Luik (voorzitter, dagelijks bestuur)
Dhr. G. van der Gaag (vice-voorzitter, dagelijks bestuur)
Dhr. H. Straus
Dhr. B. Ramakers
Dhr. D. van der Zanden
Mevr. J. Bus
Dhr. C. ten Berge
Dhr. R. Conjour

Contact? clientenraad@adelante-zorggroep.nl

Medezeggenschapsraad, Adelante Mytylschool

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd dat iedere school een medezeggenschapsraad moet hebben. "Opkomen voor de belangen van leerlingen en personeel van de mytylschool om aldus te komen tot een optimaal functioneren van de school" is het doel van de medezeggenschapsraad van speciaal onderwijs. Dit bereikt de raad onder andere door via advies- en instemmingsrecht invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen de school in relatie tot het bestuur. De medezeggenschapsraad komt zes keer per jaar bij elkaar met de directeur Adelante Kind & Jeugd. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad regelmatig gezamenlijk overleg met de cliëntenraad, ondernemingsraad en de oudervereniging en leerlingenraad van de mytylschool om gezamenlijke onderwerpen te bespreken en strategieën uit te werken.

In de medezeggenschapsraad zitten maximaal zes leden uit het onderwijsgevende en onderwijsondersteunend personeel en maximaal zes leden namens en uit de oudergeleding.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op dit moment uit 4 personeelsleden en 4 ouders.

Personeelsgeleding: Oudergeleding:
Dhr. R. Notermans Mevr. I. Suijkerbuijk, voorzitter
Mevr. R. Schrooders Dhr. G. Penders
Mevr. M. Coenen Mevr. M. Knipschild
Dhr. J. Wismans (ambtelijk secretaris) Dhr. R. Dehing


Voor vragen, informatie of opvragen van verslagen van vergaderingen kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de medezeggenschapsraad via e-mailadres: medezeggenschapsraad@adelante-zorggroep.nl  

Leerlingen/jongerenraad, speciaal onderwijs

De leerlingenraad (VSO) is opgezet om samen met de medezeggenschapsraad invloed uit te oefenen op het beleid van de school (speciaal onderwijs). In de leerlingenraad hebben leerlingen invloed op de beslissingen van het management. Alles wat de leerlingen belangrijk vinden, kan besproken worden. De leerlingvertegenwoordigers maken de voorstellen kenbaar aan het management.

De raad is telefonisch bereikbaar via het servicebureau kinderen: 045 - 528 26 00

Oudervereniging, speciaal onderwijs

Als ouder bent u automatisch lid van de oudervereniging. Deze vereniging behartigt de belangen van ouders en kinderen en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen die de school bezoeken. De oudervereniging bevordert de contacten tussen ouders, kinderen en school, maar ook tussen ouders en kinderen onderling. Zij organiseert eens in de twee maanden een oudercontactochtend. Als intermediair en achterban treedt de oudervereniging namens ouders op richting school en revalidatiecentrum. Dit gebeurt met medewerking van de cliëntenraad, de medezeggenschapsraad en de ondernemingsraad.

Ouders en kinderen kunnen met vragen altijd telefonisch contact opnemen met de oudervereniging via het servicebureau kinderen: 045 - 528 26 00

Ondernemingsraad

Via de ondernemingsraad (OR) kunnen medewerkers meepraten over en invloed uitoefenen op het reilen en zeilen binnen Adelante. De OR overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur over onderwerpen op het gebied van sociaal beleid (personeelsaangelegenheden) en in mindere mate over het financieel beleid.
In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn enkele rechten van de OR beschreven zoals het advies- en instemmingsrecht. Daarnaast hebben de Raad van Bestuur en de OR in een convenant enkele aanvullende zaken geregeld.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Truus v.d. Donk, ambtelijk secretaris van de OR via e-mailadres:or@adelante-zorggroep.nl of telefonisch: 045-5282176 (maandag, dinsdag, donderdag).