Menu

Organisatie

Adelante bestaat uit drie organisatieonderdelen: volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie, audiologie & communicatie en kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen. In juli 2009 is het Adelante kenniscentrum opgericht.

Inhoud van deze pagina

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur Adelante bestaat uit twee leden: H.W.M. (Henri) Plagge, voorzitter en arts M&G, en drs. Y. (Yvette) van Horn, tevens revalidatiearts. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Stafafdelingen Services en Advies, Beleid en Control en het Facilitair Bedrijf ondersteunen de Raad van Bestuur en de organisatieonderdelen.

Lees hier meer over de besturingsfilosofie Adelante.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de ontwikkeling van het beleid en op de voortgang. Zij vergadert zes keer per jaar. Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde komen zijn onder meer strategisch beleid, kwaliteit van zorg, samenwerkingsverbanden, financieel beleid en de ontwikkeling van het vastgoed. Naast toezicht adviseert de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur en evalueert zijn functioneren. Ook evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks zijn eigen functioneren.

De leden van de Raad van Toezicht hebben gezamenlijk een brede maatschappelijke achtergrond. Zij zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en de wetenschap. Ze zijn onafhankelijk, hebben geen nevenfuncties die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Adelante. Hierdoor kan de toezichttaak adequaat worden ingevuld. De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn omschreven in de statuten, daarnaast is ook een intern reglement van kracht. De raad houdt zich bij zijn functioneren aan de regels van de Zorgbrede Governancecode.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Dr. R.H.J. van 't Hullenaar
Drs. E.A.P.M. Thewessen
Dr. E.W.G.M. van Geenen
M. Crutzen RA
Dr. J.B.A. van Mourik

ANBI status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken.

Stichting Adelante Onderwijs en Stichting Adelante Zorg zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Kijk voor meer informatie over ANBI en de aftrek van giften op de website van de belastingdienst.

Reglementen en statuten

Meer informatie over Adelante