Menu

Zorgproducten audiologie & communicatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat audiologische zorg wordt gefinancierd op basis van Audiologische Producten (AP’s).

Inhoud van deze pagina

Wat is een Audiologisch Product (AP)?

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat audiologische zorg wordt gefinancierd op basis van Audiologische Producten (AP’s). AP’s hebben een oplopende zorgzwaarte. De zorgzwaarte wordt bepaald aan de hand van de verrichtingen die bij u uitgevoerd zijn. Een verrichting is bijvoorbeeld een toonaudiogram of een logopedisch onderzoek.

Als u voor het eerst bij het audiologisch centrum komt, wordt een AP geopend dat 90 dagen duurt. Komt u na deze 90 dagen terug dan wordt aansluitend een vervolg AP geopend, deze duurt altijd een jaar. Aan het eind van de duur van een AP wordt de zorgzwaarte bepaald op basis van de verrichtingen die bij u zijn gedaan en het aantal disciplines dat betrokken was bij uw zorgtraject. Daarom is pas aan het einde van een AP periode vast te stellen wat de hoogte van een factuur is. De begindatum van een AP traject bepaalt het geldende tariefjaar en is tevens het jaar waarin de factuur valt voor het verplicht eigen risico.

Waarom krijgt mijn verzekeraar nu pas een nota?

Een factuur blijft openstaan totdat de periode van 90 of 365 dagen is verstreken. Daarom kan het gebeuren dat het lang duurt voordat de factuur verzonden wordt. De factuur wordt verstuurd aan de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van het AP traject verzekerd bent. Indien u uw eigen risico nog niet hebt verbruikt ontvangt u van uw verzekeraar een factuur voor een eigen bijdrage.

Wat kost mijn behandeling?

Elk audiologisch centrum maakt jaarlijks tariefafspraken per zorgverzekeraar en per Audiologisch Product (AP). Daarnaast gelden zogenaamde passantentarieven voor mensen die niet verzekerd zijn of waarvan de verzekeraar geen contract heeft gesloten met het audiologisch centrum. De tarieven die met zorgverzekeraars zijn afgesproken liggen altijd lager dan de passantentarieven. Met alle grote zorgverzekeraarsgroepen (Achmea, Agis, Multizorg, CZ, Menzis, VGZ en DSW) hebben wij een contract afgesloten en wordt de factuur rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd. Meer informatie kunt u opvragen bij uw eigen zorgverzekeraar.