debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Speciaal onderwijs

Bij Adelante draait alles om het beste uit jezelf halen, zo ook bij ons speciaal onderwijs. Want juist als je een beperking hebt, gaat het om focussen op wat je wel kunt. Wij zijn een school voor speciaal onderwijs gericht op lichamelijk beperkte en langdurig zieke kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar. Ook kinderen met een meervoudige handicap kunnen bij ons terecht. Adelante participeert in tien samenwerkingsverbanden, vijf in het primair en vijf in het voortgezet onderwijs. Een samenwerkingsverband is een regionaal orgaan waarin alle schoolbesturen van die regio zitting hebben. Doel is om alle leerlingen die wonen binnen de regio van het samenwerkingsverband - SWV - een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden, dichtbij huis.

Inhoud van deze pagina

Passend onderwijs

Wij verzorgen passend onderwijs voor:

 • kinderen/jongeren met een lichamelijke beperking: mytylonderwijs (locatie Valkenburg)
 • kinderen/jongeren met een meervoudige handicap: tyltylonderwijs
 • langdurig zieke kinderen/jongeren 
 • kinderen en jongeren die regulier onderwijs volgen en hierbij worden ondersteund door ambulante begeleiding van Adelante

Wij ondersteunen passend onderwijs middels revalidatie op de Mytylschool Ulingshof in Venlo.

Uniek aan Adelante is dat wij verschillende expertises combineren onder één dak. Kinderen en jongeren kunnen bij ons niet alleen passend onderwijs volgen, zij kunnen hier ook revalideren en woonbegeleiding krijgen. U hebt de mogelijkheid dit alles te combineren in één zorgpakket, op maat ingericht voor uw kind. Ons uitgangspunt is: één kind, één plan.

Uw kind komt in aanmerking voor het speciaal onderwijs en het bijbehorende zorgpakket van Adelante als hij of zij:

 • tussen de 0 en 20 jaar oud is;
 • een primair lichamelijke beperking heeft of langdurig ziek is;
 • qua leermogelijkheden past binnen ons onderwijsaanbod;
 • woonachtig is in Limburg of in de Euregio.

Vanaf 1 augustus 2014 geldt voor de toelating tot onze school dat er een toelaatbaarheidsverklaring, door het samenwerkingsverband in de regio waar het kind/ jongere woont, dient te worden afgegeven. Meer informatie en aanmelden?

Soorten onderwijs op maat

Adelante biedt binnen haar school voor speciaal onderwijs vier verschillende leerwegen aan. Deze zijn:

 • leerweg basisonderwijs – voor kinderen met een regulier of moeilijk lerend niveau;
 • leerweg aangepast basisonderwijs – voor kinderen met een zeer moeilijk lerend niveau;
 • leerweg voortgezet speciaal onderwijs (VSO) praktijk – voor jongeren met een moeilijk tot zeer moeilijk lerend niveau;
 • leerweg voortgezet speciaal onderwijs (VSO) VMBO/ HAVO

Kinderen die nog te jong zijn voor het basisonderwijs, kunnen terecht bij de therapeutische peutergroepen van Adelante. Deze groepen zijn ingericht voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Binnen de therapeutische peutergroepen bereiden we de overgang naar school zo goed mogelijk voor. Onze therapeutische peutergroepen zijn gevestigd in Valkenburg en Venlo.

Heeft uw kind een extra steuntje in de rug nodig binnen het regulier onderwijs? Dan kunnen wij helpen met ambulante begeleiding. Onze begeleiders geven passend onderwijs vorm binnen het regulier onderwijs voor kinderen en jongeren met een beperking of ziekte. Dit geldt voor het regulier primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Zorg op school

Door de invoering van passend onderwijs wordt de zorg op school niet meer betaald vanuit het samenwerkingsverband en/of revalidatie. Dit betekent dat de zorg tijdens schooluren voor alle leerlingen voortaan vanuit een andere financiering betaald moeten worden. Het gaat dan om zorg in de klas en tijdens pauzes: individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging.

In de nieuwsbrief van december 2015 zijn de ouders van onze leerlingen geïnformeerd over de wijzigingen van de financiering van zorg op school. Daarnaast hebben we in maart 2016 ouderavonden georganiseerd om uitleg te geven over het proces dat doorlopen wordt voor alle leerlingen. U kunt de presentatie van de ouderavond raadplegen: ouderavond, thema zorg op school. Tevens kunt u meer informatie over dit onderwerp lezen op de volgende website: regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning: zorg op school