Menu

Speciaal onderwijs

 Wij zijn een school voor speciaal onderwijs gericht op lichamelijk beperkte en langdurig zieke kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Ook kinderen met een meervoudige handicap kunnen bij ons terecht. 

Inhoud van deze pagina

Het Adelante Kindcentrum

Bij Adelante draait alles om het beste uit jezelf halen, zo ook bij ons speciaal onderwijs. Want juist als je een beperking hebt, gaat het om focussen op wat je wél kunt. Uniek aan Adelante is dat wij verschillende expertises combineren onder één dak. Kinderen en jongeren kunnen bij ons niet alleen passend onderwijs volgen, zij kunnen hier ook revalideren en woonbegeleiding krijgen. U hebt de mogelijkheid dit alles te combineren in één zorgpakket, op maat ingericht voor uw kind. Ons uitgangspunt is: Eén Kind, Eén Plan.

Passend onderwijs

Adelante biedt binnen haar school voor speciaal onderwijs vier verschillende leerwegen aan. Dat doen wij voor:

  • kinderen/jongeren met een lichamelijke beperking: mytylonderwijs (locatie Valkenburg)
  • kinderen/jongeren met een meervoudige handicap: tyltylonderwijs
  • langdurig zieke kinderen/jongeren 
  • kinderen en jongeren die regulier onderwijs volgen en hierbij worden ondersteund door ambulante begeleiding van Adelante
  • Wij ondersteunen passend onderwijs middels revalidatie op de Mytylschool Ulingshof in Venlo

Kinderen die nog te jong zijn voor het basisonderwijs, kunnen terecht bij de therapeutische peutergroepen van Adelante voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Toelating

Uw kind komt in aanmerking voor het speciaal onderwijs en het bijbehorende zorgpakket van Adelante als hij of zij:

  • tussen de 0 en 20 jaar oud is;
  • een primair lichamelijke beperking heeft of langdurig ziek is;
  • qua leermogelijkheden past binnen ons onderwijsaanbod;
  • woonachtig is in Limburg of in de Euregio.

Voor de toelating tot onze school geldt dat een toelaatbaarheidsverklaring, door het samenwerkingsverband in de regio waar het kind/ jongere woont, dient te worden afgegeven. Meer informatie en aanmelden?

Samenwerkingsverbanden

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden (SWV). Een samenwerkingsverband is een regionaal orgaan waarin alle schoolbesturen van die regio zitting hebben. Adelante participeert in tien samenwerkingsverbanden, vijf in het primair en vijf in het voortgezet onderwijs. 

Alle schoolbesturen hebben de taak om in gezamenlijkheid voor alle leerlingen, die wonen binnen de regio van het samenwerkingsverband, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs bedoeld, en richt zich nadrukkelijk op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en deze school heeft de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden of met de ouders een passende plek te zoeken. Voor meer informatie: passend onderwijs zuid

Meer informatie/advies

Wilt u weten of uw kind bij ons terecht kan voor zorg en/of kan starten op onze school? Heeft u vragen over een bepaalde aandoening of behandeling? Wenst u advies over hoe uw zoon of dochter het best kan worden ondersteund?

Neem dan contact op met Team WegWijzer. Na verkenning van de vraag volgt binnen 2 werkdagen de gevraagde informatie en/of een richtinggevend advies. De daadwerkelijke aanmelding behoort tot een daaropvolgend traject. 

Team WegWijzer is bereikbaar: