Menu

Integrale aanpak

Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afstemming tussen klassenteams en verdere behandelaars rondom uw kind. Veel klassen beschikken naast de leerkracht over een onderwijsassistent, of een team van onderwijsassistenten bedient meedere klassen. In het VMBO werken vakleerkrachten en is er één assistent. Samen vormen ze het klassenteam. De leerkracht is verantwoordelijk voor het lesinhoudelijk deel; de onderwijsassistent voor het verzorgingsaspect. In veel gevallen worden deze taken samen opgepakt. Daarnaast zijn er binnen de school ook vakleerkrachten, bijvoorbeeld voor bewegingsonderwijs, zwemmen, drama, muziek en schrijfonderwijs. Een aantal begeleidende taken wordt ingevuld door een schoolpedagoog, remedial teacher en intern begeleider.

Inhoud van deze pagina

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier met zijn eigen mogelijkheden. Er wordt gewerkt aan een uitdagende maar ook veilige leeromgeving. Voor ieder kind/jongere wordt een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gemaakt. OPP is gericht op de voortgang van de ontwikkeling van de leerling waarbij heldere doelen gesteld worden. Ook geeft het OPP aan naar welke uitstroombestemming wordt toegewerkt. De eisen die voor deze uitstroom gesteld worden, worden al vroeg als koers voor het onderwijstraject van de leerling beschouwd. Belemmerende en compenserende factoren met betrekking tot het functioneren van uw kind worden in kaart gebracht; dit ook in relatie met de doelen die gesteld worden voor zijn/haar toekomst. Verder speelt het zicht op de opbrengsten (o.a. CITO- gegevens) een belangrijke rol. Tevens worden expliciet de doelen per schooljaar opgenomen voor taal en rekenen. Ouders ondertekenen het OPP.

Groepsplannen

Het groepsplan geeft overzicht van de keuzes/doelen die per arrangement in de klas gemaakt worden. Het gaat hierbij dus om de planning van taal- en rekenaanbod en de wijze waarop deze onderdelen in de klas georganiseerd worden (klassenmanagement). Per leerweg zijn er nog andere keuzes over vak- en vormingsgebieden waarvan een groepsplan gemaakt wordt. Voor het maken van een groepsplan wordt eerst een groepsbeeld gemaakt.
Didactisch niveau maar ook weer belemmerende en compenserende factoren worden gebruikt om de individuele leerlingen in kaart te brengen. Nu echter in relatie met didactisch en pedagogisch niveau als we dit vergelijken met het ontwikkelingsperspectief. Vanuit het groepsbeeld worden de arrangementen bepaald. In een enkel geval kan ook een individueel programma aangeboden worden. De groepsplannen worden niet door de ouders ondertekend.

Transitie

De leerlingen die binnen 3 tot 5 jaar Adelante verlaten worden binnen de bovenbouw vanuit de transitiegedachte (letterlijk; overgang) voorbereid op hun toekomst na Adelante. De invulling hiervan gebeurt aan de hand van de volgende aandachtsgebieden: arbeid, dagbesteding, wonen en vrije tijd. Een assessment in samenwerking met Adelante in Hoensbroek behoort tevens tot de mogelijkheden. Aanbevelingen en conclusies van onder andere dit assessment vormen de basis voor het individueel transitieplan dat regelmatig geëvalueerd en bijgesteld wordt.

Commissie van Begeleiding (CvB)

Voor alle leerwegen bestaat er een Commissie van Begeleiding. Iedere commissie bestaat uit een revalidatiearts, psycholoog, schoolpedagoog, maatschappelijk werkende en een adjunct-directeur van de school. De commissie is verantwoordelijk voor de in-, door en uitstroom van de leerlingen en begeleidt het onderwijsproces van uw kind.