Menu

Ondersteuning in het regulier onderwijs

Adelante ZO dichtbij helpt scholen en leerlingen van 0 tot 20 jaar met een (dreigende) fysieke beperking, leerlingen die ernstig, langdurig of chronisch ziek zijn en leerlingen die leer- en ontwikkelingsproblemen hebben zonder duidelijke oorzaak om zo goed mogelijk deel te blijven nemen aan het regulier onderwijs. 

Inhoud van deze pagina

 

Onze doelstelling is om het kind te begeleiden naar zelfstandigheid en participatie in de maatschappij. En dat doen we samen. Dichtbij huis.

Ons uitgangspunt is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

Inzet van expertise

Adelante ZO dichtbij kijkt naar de mogelijkheden die een kind wél heeft. Onze begeleiders hebben zicht op ontwikkelingskansen en talenten. We nemen de vraag van het kind/de jongere (en de ouders) als uitgangspunt en zetten alle benodigde expertise in voor het best mogelijke resultaat.

We vinden het erg belangrijk dat de kinderen deelnemen aan de maatschappij en stimuleren de zelfredzaamheid, de zelfstandigheid en het welbevinden. Mee doen!

We voorkomen dat kinderen doorstromen naar speciaal onderwijs maar durven ook te adviseren als speciaal onderwijs nodig is. We doen dit als dit in het belang is van het kind. We geven goede begeleiding in de overstap van speciaal naar regulier en andersom.

Regionale zorgteams

Onze zorg en begeleiding bieden wij aan in regionale zorgteams, elk verbonden aan een van de volgende ziekenhuizen: Sittard-Geleen,  Heerlen,  Maastricht,  Roermond. Afhankelijk van de locatie, wordt er een team gevormd rondom de leerling en de school. Per regio werkt het team van Adelante samen met verschillende ketenpartners.

In een regioteam participeren:

 • een kinderrevalidatiearts, werkzaam in het ziekenhuis in de betreffende regio
 • een begeleider van ZO dichtbij, werkzaam op de school van het kind met een hulpvraag, tevens coördinator
 • een 1e lijns therapeut (fysiotherapie- logopedie – ergotherapie)
 • afhankelijk van de zorgvraag: een zorg assistent
 • afhankelijk van de zorgvraag: een audioloog

De regionale zorgteams zorgen ervoor dat het kind de benodigde specialistische ondersteuning dichtbij huis krijgt, zonder hinder te hoeven ondervinden in het volgen van onderwijs.

Ondersteuning aan de school

De leerkrachten en scholen worden door de ondersteuning van Adelante ZO dichtbij in staat gesteld een leerling, die belemmeringen ondervindt bij het volgen van onderwijs, te begeleiden d.m.v. het overdragen van kennis, inzicht en vaardigheden. Hieronder vind u een kort overzicht van de ondersteuning die wij bieden aan scholen. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de Ondersteuningslijst PO&VO in de rechterkolom op deze pagina.

 • voorlichting geven over de diagnose van het kind (bijvoorbeeld DCD, spierziekte, reuma, niet-aangeboren hersenletsel, spasticiteit) en welke aanpassing of gevolgen heeft dit voor het schoolprogramma
 • procesbegeleiding: inventarisatie en verhelderen van de hulpvragen, uitzetten van een begeleidingstraject of onderwijstraject
 • deskundigheidsbevordering leerkrachten/docenten in de vorm van coaching, training of workshop
 • advies over fijne motoriek en Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
 • advies over schrijfmaterialen, methodieken en nieuwe inzichten op schrijfgebied
 • ondersteuning bij het geven van onderwijs op maat bij langdurig zieke kinderen

Ondersteuning aan de leerling

De leerling wordt ontzorgd doordat hij weet waar hij aan toe is. Er is duidelijkheid over zijn behandeling en de afspraken hieromheen. Tijdens de lessen weet zowel de leerling als de leerkracht (alsmede een hele klas) wat en waarom ondersteuning plaatsvindt, wat zorgt voor (emotionele) stabiliteit voor en ontlasting van de leerling en leerkracht.

Ook wanneer de leerling begeleiding kan gebruiken op emotioneel, communicatief en/of sociaal vlak kunnen onze begeleiders hierin ondersteunen. Hieronder vind u een kort overzicht van de ondersteuning die wij bieden aan leerlingen. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de Ondersteuningslijst PO&VO in de rechterkolom op deze pagina.

 • ontwikkelen goede schrijfvaardigheid onder andere de kleurles
 • stimuleren zelfvertrouwen in de vorm van creatieve therapie drama
 • kinderen die moeite hebben met de fijne motoriek en Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
 • executieve vaardigheden: aanleren werk- en taakhouding, plannen en organiseren.
 • advies overgang Primair Onderwijs (PO) naar Voorgezet Onderwijs (VO)
 • thuisonderwijs bij langdurig zieken kinderen

Ondersteuning aan de ouders

Voor ouders verloopt de communicatie rondom de ondersteuning van hun kind op een efficiënte en eenvoudige wijze. In nauw overleg tussen de ouders, het kind, de school en de specialisten vindt gezamenlijke afstemming over de behandeling plaats. Alle betrokkenen bespreken regelmatig gezamenlijk de voortgang.