Menu

Vier verschillende leerwegen

Adelante biedt binnen haar school voor speciaal onderwijs vier verschillende leerwegen aan.

Inhoud van deze pagina

Basisonderwijs

Basisonderwijs bieden wij aan op de Adelante mytylschool in Valkenburg en op mytylschool Ulingshof in Venlo (gerelateerd aan Adelante Kinderrevalidatie in VieCuri ziekenhuis in Venlo). In de jongste groepen bieden we nog geen apart programma aan. Daarna wordt de keuze voor leerweg basisonderwijs (LBO) of leerweg aangepast basisonderwijs (LABO) gemaakt.

Leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met een regulier niveau of moeilijk lerend niveau volgen lessen in de LBO. In deze leerweg staat de individuele ontwikkeling van de leerling en het bereiken van de kerndoelen van het basisonderwijs centraal. Er wordt gebruikgemaakt van methodes die op de basisschool gangbaar zijn en methodes voor speciaal onderwijs. Onderwijs en revalidatie worden intensief op elkaar afgestemd zodat uw kind een goed afgestemd programma krijgt aangeboden waarin de hulpvragen geïntegreerd worden benaderd. In de jongste groepen is er sprake van een voorbereidende fase. Deze groepen zijn gemengd en ingedeeld naar onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief. Als de kinderen de ontwikkelingsgebieden voldoende beheersen, kan het onderwijsprogramma vervolgd worden met het aanvankelijk leren. Vervolgens wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de leerlingen die het reguliere basisschoolprogramma in gewoon tempo doorlopen en de leerlingen die een langzamere ontwikkeling doormaken.

Bij plaatsing in de A-stroom wordt verondersteld dat uw kind de leerstof van de basisschool zich helemaal of voor een groot deel eigen kan maken. Inzet is diplomagericht vervolgonderwijs. De aard van de handicap kan echter aanleiding geven tot een trager tempo. Bij plaatsing in de B-stroom (moeilijk lerend) wordt het reguliere basisschoolprogramma zoveel mogelijk gevolgd. Het verwachte eindniveau zal groep 4/5 zijn. In deze stroom wordt in beginsel niet diplomagericht gewerkt.

Als blijkt dat de leerling zeer moeilijk lerend is en een aangepast onderwijsprogramma dient te volgen, wordt hij/zij geplaatst in de LABO.

Aangepast basisonderwijs

Leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met een zeer moeilijk lerend niveau krijgen les in de leerweg aangepast basisonderwijs (LABO). Hier wordt onderwijs geboden aan kinderen die lichamelijk gehandicapt zijn en daarnaast een verstandelijke handicap hebben. De fysieke, mentale en sociaal/emotionele mogelijkheden van het kind vormen samen het uitgangspunt voor het individuele plan (ontwikkelingsperspectiefplan) waarin de hulpvraag van het kind voorop staat. De vaardigheden die aangeleerd worden zijn functioneel. Het onderwijs is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen.

Het onderwijs in de LABO volgt de ontwikkeling van de individuele leerling. Er wordt steeds gezocht naar evenwicht tussen het bieden van een veilige omgeving en het bieden van uitdaging. Dit betekent dat er naast toegepast/ functioneel lezen, taal en rekenen, vooral wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, communicatie en (zelf)redzaamheid, koken, tuinieren en (algemene) techniek(en).

VSO Praktijk

Jongeren van 12 tot 18 jaar met een moeilijk lerend of zeer moeilijk lerend niveau volgen onderwijs via de leerweg Voortgezet Speciaal Onderwijs Praktijk. Binnen deze leerweg wordt er gewerkt aan doelen die uiteindelijk leiden tot uitstroom richting arbeid (loonvormend/ beschermde werkomgeving) of een andere vorm van dagbesteding. Het onderwijsprogramma duurt 5 à 6 jaar. Het bereidt de jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Het onderwijsprogramma is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen.

Jongeren met een moeilijk lerend of zeer moeilijk lerend niveau hebben meer leerrendement bij het volgen van praktijkgericht onderwijs. De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd en het leer- en ontwikkelingsniveau. Trainingen vormen een belangrijk onderdeel van het lesrooster. Deze zijn toegespitst op de leerdomeinen Dagbesteding, Wonen en Vrije tijd. Interne stages zijn bedoeld als voorbereiding op (loonvormende) arbeid. De externe stages zijn te verdelen in maatschappij oriënterende en beroepsvoorbereidende stages. Er wordt gestreefd naar een naadloze overgang van school naar arbeid of een andere vorm van dagbesteding.

VSO VMBO

Jongeren van 12 tot 18 jaar met een regulier onderwijsniveau volgen onderwijs binnen de Leerweg VMBO van het Voortgezet Speciaal Onderwijs op ons Adelante College in Valkenburg. 

Er wordt diplomagericht/certificaatgericht gewerkt. In het VMBO worden de volgende leerwegen aangeboden:

  • Basisberoepsgerichte leerweg
  • Kader beroepsgerichte leerweg
  • Theoretische leerweg.

De aangeboden sectoren Technische leerweg zijn: techniek, zorg en welzijn en economie. Voor Basisberoepsgerichte leerweg en Kader beroepsgerichte leerweg is dit economie

Examens vinden plaats in de vorm van staatsexamens. De opleiding kan langer duren dan binnen het reguliere onderwijs, omdat onze leerlingen vanwege hun beperking meer tijd nodig hebben om hun opleiding te voltooien.